Przeznaczenie programu

projektujesz budżet jednostki samorządu terytorialnego, planujesz i ewidencjonujesz w ciągu roku wszystkie zmiany w przyjętym budżecie oraz rejestrujesz wykonanie tego budżetu zgodnie z wymaganiami ustawy o finansach publicznych.

Funkcje realizowane przez program

Program umożliwia dostosowanie struktury budżetu w sposób odpowiadający potrzebom jednostki każdej wielkości. System zawiera wbudowany słownik aktualnie obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Projektowanie struktury budżetu odbywa się poprzez wybieranie odpowiednich pozycji ze słownika, bez konieczności ręcznego ich wpisywania. Ponadto program umożliwia:

* łączenie działów klasyfikacji budżetowej w dowolne grupy definiowane przez użytkownika (zadania własne, zlecone, realizowane w ramach porozumień i umów z innymi jednostkami itp.)
* kopiowanie raz zaprojektowanej struktury budżetu na kolejne lata budżetowe, bez konieczności corocznego jej przepisywania
* szybkie dostosowanie struktury budżetu do zachodzących zmian prawnych (klasyfikacji budżetowej, zmian w kompetencjach itp.)

Program pozwala na szybkie opracowywanie wielu różnorodnych wariantów projektu budżetu. Planowanie dochodów i wydatków można wykonać kilkoma metodami:

* metodą kalkulowania dochodów i wydatków według podziałek klasyfikacji budżetowej
* metodą kosztorysowania zadań budżetowych
* metodą kalkulacji planów finansowych jednostek.

System umożliwia dokonywanie symulacji skutków dla budżetu, które wynikają z przyjęcia różnych wariantów stawek podatków i opłat lokalnych. W procesie planowania budżetu użytkownik na bieżąco kontroluje wielkość planowanych dochodów i wydatków budżetowych oraz informowany jest o wpływie wprowadzonych kwot na końcową wartość budżetu na każdym poziomie struktury.

Program umożliwia obliczanie deficytu lub nadwyżki budżetowej oraz projektowanie przychodów i rozchodów budżetowych wynikających z nadwyżki środków z lat ubiegłych, zaciąganych kredytów, pożyczek, emitowanych obligacji komunalnych spłaty kredytów, pożyczek, wykupu obligacji itp.

Program pozwala na automatyczne generowanie zestawień stanowiących załączniki do uchwały budżetowej: dochody, wydatki (z pokazaniem grup paragrafów w wydatkach: majątkowe i bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne, dotacje, obsługa długu itd.), przychody i rozchody oraz inne wymienione w art. 124 ustawy o finansach publicznych:

* wykaz inwestycji realizowanych ze środków budżetu
* wykaz dotacji z budżetu z podziałem jednostek na rodzaje oraz sektory publiczny i niepubliczny
* wykaz wydatków funduszu sołeckiego (wersja zadaniowa)
* inne zestawienia według indywidualnych potrzeb

Przyjęty stosowną uchwałą budżet podlega dość częstym zmianom, zarówno w zakresie dochodów jak i wydatków. W zakresie obsługi zmian, program umożliwia:

* bieżące wprowadzanie zmian w budżecie
* kontrolowanie salda i skutków wprowadzonych zmian
* pokazanie stanu budżetu na dowolnie wybrany dzień

W zakresie obsługi realizacji budżetu, program pozwala na:

* kontrolę wykonania dochodów i wydatków
* sporządzanie raportów i sprawozdań stanu wykonania budżetu, na potrzeby rady, zarządu, Regionalnej Izby Obrachunkowej itp.
* dokonywanie analiz wykonania budżetu lub jego wybranych fragmentów

Dodatkowe usługi

możesz zamówić

* wprowadzenie uchwały lub projektu z dokumentów, które posiadasz
* wprowadzenie do programu danych z lat ubiegłych
* transfer do programu danych z Bestii

Opinie naszych klientów

Skarbnik
Skarbnik

dowiedz się jak zacząć

Określ swoje potrzeby, zapytaj o szczegóły