O firmie
Promocje
 Aktualizacja klasyfikacji
Programy
        Budżet
        Sprawozdania
        Bilans
Karta serwisowa
Wdrożenia i szkolenia
Cennik
Dokumenty sprzedaży
Uaktualnienia
Wersje demonstracyjne
Lista referencyjna
Historia serwisu
Stopka

 


Budżet jednostki samorządowej w układzie podziałek klasyfikacji budżetowej i zadaniowym. Instalacja tylko lokalna.

PRZEZNACZENIE PROGRAMU


   Prezentowany program pozwala zaprojektować budżet jednostki samorządu terytorialnego, planować i ewidencjonować w ciągu roku wszystkie zmiany w przyjętym budżecie oraz rejestrować wykonanie tego budżetu zgodnie z wymaganiami ustawy o finansach publicznych.
W wersji podstawowej budżet obsługuje się według podziałek klasyfikacji budżetowej, natomiast w wersji zadaniowej dodatkowo dostępny jest moduł do obsługi budżetu w układzie zadaniowym. To, co jest trudne do wykonania metodami tradycyjnymi, staje się prostsze przy pomocy oprogramowania firmy DELFIN s.c.
Program jest czytelny i prosty w obsłudze. Jak wskazują dotychczasowe doświadczenia, kilkunastogodzinny trening pozwala na swobodne posługiwanie się wszystkimi jego funkcjami.
Program przy pomocy zaawansowanych narzędzi planowania budżetu jakimi są kalkulacje, pozwala na precyzyjne zaprojektowanie budżetu i pełną, szczegółową jego ewidencję. Wprowadzenie informacji do kalkulacji generuje szereg możliwości uzyskania w automatyczny sposób różnorodnych wydruków np.:
 • przypisanie kwot realizowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne w obrębie paragrafu klasyfikacji budżetowej generuje automatycznie układ wykonawczy dla poszczególnych jednostek z rozbiciem na określone przez użytkownika zadania ustawowe tj. własne, zlecone, powierzone itp.
 • przypisanie kwot do poszczególnych zadań realizowanych przez poszczególne jednostki generuje układ zadaniowy budżetu

FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ PROGRAM

  

  Program opracowany został z myślą o umożliwieniu służbom finansowym kompleksowej obsługi budżetu dowolnej wielkości jednostki samorządowej (gminy oraz powiatu czy sejmiku), we wszystkich fazach pracy z budżetem.
Program generuje dokumenty na potrzeby rady, zarządu, komisji rady, Regionalnych Izb Obrachunkowych, jednostek organizacyjnych samorządu oraz do celów prezentacji projektu i wykonania budżetu mieszkańcom gminy lub powiatu. System umożliwia opisanie budżetu na dowolnym stopniu jego szczegółowości oraz zilustrowanie go za pomocą zestawu układów tabelarycznych i wykresów.

Program w pełni obsługuje klasyfikację budżetową.

STRUKTURA BUDŻETU DOSTOSOWANA DO POTRZEB JEDNOSTKI


 Program umożliwia dostosowanie struktury budżetu w sposób odpowiadający potrzebom jednostki każdej wielkości. System zawiera wbudowany słownik aktualnie obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Projektowanie struktury budżetu odbywa się poprzez wybieranie odpowiednich pozycji ze słownika, bez konieczności ręcznego ich wpisywania. Ponadto program umożliwia:

 • łączenie działów klasyfikacji budżetowej w dowolne grupy definiowane przez użytkownika (zadania własne, zlecone, realizowane w ramach porozumień i umów z innymi jednostkami itp.)
 • kopiowanie raz zaprojektowanej struktury budżetu na kolejne lata budżetowe, bez konieczności corocznego jej przepisywania
 • szybkie dostosowanie struktury budżetu do zachodzących zmian prawnych (klasyfikacji budżetowej, zmian w kompetencjach itp.)

ZAAWANSOWANE METODY PLANOWANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW


  Program pozwala na szybkie opracowywanie wielu różnorodnych wariantów projektu budżetu. Planowanie dochodów i wydatków można wykonać kilkoma metodami:

 • metodą kalkulowania dochodów i wydatków według podziałek klasyfikacji budżetowej
 • metodą kosztorysowania zadań budżetowych
 • metodą kalkulacji planów finansowych jednostek.
System umożliwia dokonywanie symulacji skutków dla budżetu, które wynikają z przyjęcia różnych wariantów stawek podatków i opłat lokalnych. W procesie planowania budżetu użytkownik na bieżąco kontroluje wielkość planowanych dochodów i wydatków budżetowych oraz informowany jest o wpływie wprowadzonych kwot na końcową wartość budżetu na każdym poziomie struktury.

PLANOWANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH


  Program umożliwia obliczanie deficytu lub nadwyżki budżetowej orazprojektowanie przychodów i rozchodów budżetowych wynikających z nadwyżki środków z lat ubiegłych, zaciąganych kredytów, pożyczek, emitowanych obligacji komunalnych spłaty kredytów, pożyczek, wykupu obligacji itp.

SPORZĄDZANIE ZAŁĄCZNIKÓW DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ


  Program pozwala na automatyczne generowanie zestawień stanowiących załączniki do uchwały budżetowej: dochody, wydatki (z pokazaniem grup paragrafów w wydatkach: majątkowe i bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne, dotacje, obsługa długu itd.), przychody i rozchody oraz inne wymienione w art. 124 ustawy  o finansach publicznych:

 • wykaz inwestycji realizowanych ze środków budżetu
 • wykaz dotacji z budżetu z podziałem jednostek na rodzaje oraz sektory publiczny i niepubliczny
 • wykaz wydatków funduszu sołeckiego (wersja zadaniowa)
 • inne zestawienia według indywidualnych potrzeb 

HARMONOGRAMY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH


  Program spełnia wymagania ustawy o finansach publicznych, nakazującej jednostce samorządowej sporządzanie harmonogramów dochodów i wydatków budżetowych. Program umożliwia:

 • sporządzanie harmonogramów dochodów i wydatków budżetowych. Harmonogramy można sporządzić z dokładnością do: dni, tygodni, dekad, miesięcy lub kwartałów roku budżetowego
 • efektywniejsze zarządzanie środkami budżetowymi poprzez kontrolowanie i przewidywanie występowania okresowych deficytów i nadwyżek środków budżetowych
 • sporządzanie informacji o harmonogramie dla poszczególnych jednostek organizacyjnych samorządu
 • wydruki harmonogramów ilustrowane są wykresami, obrazującymi wielkości przepływów środków budżetowych

BUDŻET W UKŁADZIE WYKONAWCZYM


  Program w sposób automatyczny generuje budżet jednostki samorządowej z podziałem na dysponentów środków budżetowych. Możliwe jest przy tym:

 • sporządzenie układu wykonawczego dla całego budżetu jednostki samorządowej
 • sporządzenie układu wykonawczego dla wybranych jednostek organizacyjnych gminy i powiatu
 • sporządzenie układu wykonawczego urzędu gminy lub starostwa z wydzieleniem budżetów poszczególnych wydziałów i referatów

BUDŻET W UKŁADZIE ZADANIOWYM


  Wersja zadaniowa programu umożliwia opracowanie budżetu wg procedury zadaniowej. System umożliwia planowanie zadań operacyjnych i rocznych zadań inwestycyjnych metodą uproszczoną (uwzględnianie wyłącznie kosztów bezpośrednich zadań) oraz metodą szczegółową (łącznie z kosztami obsługi zadań). Metodą zadaniową można planować zarówno dochody jak i wydatki budżetowe.

ANALIZY BUDŻETU


  Program posiada wbudowane narzędzia umożliwiające dokonywanie analiz budżetu i jego wykonania w innym układzie, niż wynika to z obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Program umożliwia:

 • opracowywanie analiz przekrojowych całego budżetu lub jego fragmentu, dowolnie definiowanych przez użytkownika programu
 • ilustrowanie analiz przy pomocy automatycznie generowanych wykresów porównujących kolejne lata budżetowe
 • dokonywanie opisów i komentarzy dla tych analiz

REJESTRACJA ZMIAN WPROWADZANYCH DO BUDŻETU W TRAKCIE ROKU


  Przyjęty stosowną uchwałą budżet podlega dość częstym zmianom, zarówno w zakresie dochodów jak i wydatków. W zakresie obsługi zmian, program umożliwia:

 • bieżące wprowadzanie zmian w budżecie
 • kontrolowanie salda i skutków wprowadzonych zmian
 • pokazanie stanu budżetu na dowolnie wybrany dzień

REJESTRACJA DANYCH O WYKONANIU BUDŻETU


 W zakresie obsługi realizacji budżetu, program pozwala na:

 • kontrolę wykonania dochodów i wydatków
 • sporządzanie raportów i sprawozdań stanu wykonania budżetu, na potrzeby rady, zarządu, Regionalnej Izby Obrachunkowej itp.
 • dokonywanie analiz wykonania budżetu lub jego wybranych fragmentów, ilustrowanych przy pomocy układów tabelarycznych i wykresów

Ponadto możesz zamówić:

 

 • wprowadzenie uchwały lub projektu z dokumentów, które posiadasz
 • wprowadzenie do programu danych z lat ubiegłych

Początek strony