Program Bilanse
 

O firmie
Promocje
Aktualizacja klasyfikacji
Programy
        Budżet
        Sprawozdania
        Bilans
Karta serwisowa
Wdrożenia i szkolenia
Cennik
Dokumenty sprzedaży
Uaktualnienia
Wersje demonstracyjne
Lista referencyjna
Historia serwisu
Stopka

Program umożliwia sporządzenie rocznych sprawozdań finansowych jednostki samorządu terytorialnego oraz jej bilansu skonsolidowanego.
Działa w wersji jedno- i wielostanowiskowej.

W wersji "se" zdefiniowane zostają: wzór bilansu skonsolidowanego, powiązanie tego bilansu ze wzorem bilansu jednostkowego, wzory zestwienia zmian w funduszu, rachunku zysków i strat oraz wszystkie potrzebne arkusze do zebrania informacji i uzyskania danych do eliminacji i korekt w bilansie skonsolidowanym. Wzory bilansów i arkuszy elektronicznie przekazywane są do wersji "j" a po ich wypełnieniu przez jednostki przekazywane są również elektronicznie do wersji "se".  Tutaj są sumowane i weryfikowane (weryfikowana jest automatycznie poprawność przekazanych informacji o wyłączeniach w bilansie skonsolidowanym).

Systemu BeSTi@ przyjmuje w obecnej chwili:

 • Bilans jednostkowy  z wykonania budżetu
 • Bilanse jednostkowe i łączne z jednostek budżetowych, zakładów budżetowych
 • Bilans skonsolidowany
 • Jednostkowy i łączny rachunek zysków i strat 
 • Jednostkowy i łączne zestawienia zmian w funduszu 2. Poprawienie pozycji we wzorze zzf:

cz.1

cz.2

cz.3

3. Definiowanie formuł  do automatycznych obliczeń:

4. Przygotowanie pliku ze wzorem zzf do przekazania do jednostek do Bilanse j:

Czynności do wykonania w programie Bilanse j:

Na podstawie ustawy o finansach publicznych, rozporządzenia MF w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych i ustawy o rachunkowości organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego zobowiązane są do podjęcia i wykonania uchwały lub zarządzenia w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego w oparciu o bilanse jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, powołanych instytucji publicznych (kultury, SP ZOZ, samorządowych osób prawnych itd.) oraz innych podmiotów, które na podstawie zapisów ustawy o rachunkowości podlegają konsolidacji.
Zarządzenie czy uchwała w swojej treści powinny w szczególności wymienić:

 • Wszystkie jednostki podlegające konsolidacji,
 • Wskazywać na metodę konsolidacji każdej jednostki oraz
 • Uzasadniać zastosowanie art. 57, 58 ustawy o rachunkowości w stosunku do wskazanych jednostek
 • Przedstawić obowiązujący wzór bilansu skonsolidowanego
 • Sprecyzować, jakie informacje szczegółowe będą zbierane dla potrzeb prawidłowego dokonania wszystkich eliminacji i korekt w skonsolidowanym bilansie
 • Wskazać osoby odpowiedzialne za przekazywanie tych informacji i udzielanie dodatkowych wyjaśnień w razie wystąpienia niezgodności
 • Zakres informacji przekazywanej w formie dokumentów papierowych (oraz elektronicznie w przypadku korzystania z systemu)