O firmie
Promocje
Aktualizacja klasyfikacji
Programy
Karta serwisowa
Wdrożenia i szkolenia
Cennik
Dokumenty sprzedaży
Uaktualnienia
Wersje demonstracyjne
Lista referencyjna
Historia serwisu
StopkaInstrukcja aktualizacji klasyfikacji

Szczegółowo instrukcja jest opisana dla roku 2017. W kolejnych latach postępujemy podobnie zastępując odpowiednio rok 2017 na 2018 dla roku 2018; 2017 na rok 2019 dla roku 2019.
W trakcie roku po wejściu kolejnego rozporządzenia aplikacja do pobrania jest dostosowana do zmian w podanej podstawie prawnej.

W każdym przypadku można a również trzeba, poprawić ręcznie słowniki klasyfikacji w systemie Budżet.

Bardzo proszę przestać korzystać z grup paragrafów w dochodach w wersji Budżet 4.x. Aktualizacja klasyfikacji nie aktualizuje przypisania paragrafów do grup  paragrafów. Każdy nowy paragraf trzeba przypisać odpowiednio do zdefiniowanej przez siebie grupy.
Również ręcznie trzeba poprawić nazwy w paragrafach z 4 cyfrą różną niż 0.

Proszę zmodyfikować strukturę dochodów z podziałem na częściach na:

Dochody bieżące
Dochody majątkowe
Przychody

i pokazywać je na wydrukach w pełnej szczegółowości. Dziękuję.

Proszę również przestać korzystać z paragrafów z dodatkowymi oznaczeniami, których nie ma w klasyfikacji budżetowej. Problem pokazywania zadań wieloletnich można łatwo zlikwidować wstawiając do struktury grupy działów (przykłady):

Przedsięwzięcia WPF finansowane środkami własnymi

Przedsięwzięcia WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)

Przedsięwzięcia WPF finansowane w ramach porozumień  i umów z jednostkami samorządu terytorialnego

Przedsięwzięcia WPF współfinansowane środkami z UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3) w ramach porozumień  i umów z jednostkami samorządu terytorialnego


P.S.
Jeśli potrzebna jest pomoc, to proszę przysłać e-mail z dołączoną kopią bezpieczeństwa i telefonem kontaktowym.

Aktualizacja klasyfikacji do projektu na 2019

Podstawa prawna:

- RMF z dnia 18.04.2018. poz. 767 - pobierz

Aplikacja do pobrania: 

AktualizacjaKlasyfikacji2019.exe

Aktualizacja klasyfikacji do budżetu na 2018

Podstawa prawna:

- RMF z dnia 18.07.2018. poz. 1393 - pobierz
- RMF z dnia 18.04.2018. poz. 767   - pobierz
- RMF z dnia 01.12.2017. poz. 2231 - pobierz
- RMF z dnia 21.07.2017. poz. 1421 - pobierz

Aplikacja do pobrania: 

AktualizacjaKlasyfikacji2018.exe

Aktualizacja klasyfikacji do budżetu na 2017

Podstawa prawna:

- RMF z dnia 21.07.2017. poz. 1421 - pobierz
- RMF z dnia 25.07.2016. poz.  - pobierz

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25.07.2016 wprowadzono wiele
zmian w klasyfikacji budżetowej, które dotyczą tworzenia projektu budżetu
na 2017 rok.

Dużą zmianą jest wprowadzenie nowego działu 855 Rodzina, który będzie odpowiedzialny za jednolite ewidencjonowanie środków związanych 
ze wspieraniem rodziny.

W tym dziale zgrupowane są wydatki związane ze wspieraniem rodziny klasyfikowane dotąd w działach 852 i 853, dotyczących zadań z zakresu pomocy społecznej.

W nowym dziale będą ujmowane między innymi świadczenia:

- związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus”, który został wprowadzony przepisami ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 
z 11.02.2016 Dz.U poz.195,

- wydatki ponoszone na wspieranie rodziny (m. in. na asystentów rodziny
i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego) zgodnie z przepisami 
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
z dnia 09.06.2016 Dz.U. poz. 575,

- wydatki wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, świadczenia 
związane z realizacją programu „Rodzina 500 plus” 
z 02.12.2014 Dz. U. z 2016 poz. 785,

- wydatki na tworzenie i funkcjonowanie żłobków, klubów dziecięcych, 
ośrodków adopcyjnych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Przepisy rozporządzenia ministra finansów z 25 lipca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz. 1121) będą miały zastosowanie po raz pierwszy do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na 2017 r.

Ponownie występuje sytuacja, kiedy podziałki o tym samym symbolu mają inne
nazwy w roku 2016 a inne w 2017. 
Jeśli jeszcze nie korzystasz z pomocniczego programu BudzetRun.exe
to na  przełomie 2016/2017 warto go zainstalować. W kolejnych latach będzie również przydatny.

Instrukcja aktualizacji klasyfikacji na rok 2017:

1. Proszę zrób kopię bezpieczeństwa z systemu Budżet i zamknij program.
2. W c:\archiwum budżetu utwórz nowy podfolder 2017
      na kopie ze słownikami 2017
3. W c:\delfin skopiuj folder Slowniki2016 z nazwą Slowniki2017,
     jeśli korzystasz już z BudzetRun.exe. Jeśli nie, to zainstaluj go
      według instrukcji z punktu 6 i wróć do punktu 3.
4. Pobierz plik do aktualizacji i zapisz go do c:\delfin\budzet
5. Uruchom program do  aktualizacji klasyfikacji wybierając go w okienku          BudzetRun.exe i rok 2017

BudzetRun-aktualizacja klasyfikacji

Pozostaw zaznaczone ustawienia. Ułatwi Ci to poźniejszą modyfikację struktury.

Przy ponownym uruchomieniu BudzetRun.exe zmień wykonywane exe na swoją wersję aplikacji Budzet.exe
Co powinno wyglądać podobnie, jak na jednym z poniższych obrazów

BudzetRun- aplikacja 3.0


BudzetRun- aplikacja 4.0

BudzetRun- aplikacja 3.0 Z

6. Instrukcja, w jaki sposób korzystać z BudzetRun.exe
Krok 1.
Pobierz program i zapisz go do c:/delfin
Krok 2.
Wyślij na pulpit skrót i uruchom.
W okienku Nazwa exe: wybierz wersję Budżetu, z której korzystasz. W okienku Rok: domyślnie pokazuje się bieżący rok. W zależności od potrzeby wybierz inny, naciśnij przycisk Uruchom a w okienku uruchamiania budżetu daj Ok.

Ważne!
1.
BudzetRun robi tylko dwie rzeczy:
- Po uruchomieniu usuwa z nazwy folderu slownikixxxx numer roku xxxx
- Po zamknięciu Budżetu dopisuje do nazwy folderu slowniki usunięty przy uruchomieniu numer roku.
2. Jeśli program zostanie zamknięty przed zamknięciem Budżetu, to nie wykona drugiej czynności i w c:\delfin pojawi się folder slowniki bez numeru roku. Wówczas trzeba ręcznie zmienić nazwę slowniki na slownikixxxx wpisując w miejscu xxxx brakujący rok. W takiej sytuacji przy kolejnym uruchomieniu BudzetRun pojawia się komunikat:
błąd-słowniki

POWODZENIA!

Wszystkich naszych Klientów pragnę poinformować, że licencja Budżetu
jest jednocześnie licencją na system Sprawozdania w wersji Z.
Oznacza to, że aktualna karta serwisowa dla Budżetu jest jednocześnie kartą serwisową dla wersji Z Sprawozdań zbiorczych i uprawnia do ich nieodpłatnej instalacji oraz aktualizacji.

Pozwala również na korzystnych warunkach rozszerzyć licencję sprawozdań zbiorczych Z do wersji rozproszonej zbiorczej z sumowaniem elektronicznym Se
w połączeniu z jednostkową wersją J.
Jednostki będą mogły sporządzać sprawozdania jednostkowe elektronicznie
i odpowiedni plik będzie można wczytać do wersji sumującej SE
a z niej zbiorczy do BeSTii za pomocą pliku wymiany w formacie xml. Zainteresowanych proszę o kontakt.

Przypominam, że za niewielką odpłatnością wykonuję na zlecenie transfer:
1. ze sprawozdań w wersji Se do Budżetu wykonania, należności, zobowiązań i zaangażowania. Wówczas łatwo sporządzisz półroczną i roczną opisówkę
posługując się wydrukami z Budżetu. Do zrealizowania usługi trzeba przesłać
na adres delfin(małpa) delfin.info.pl kopie bezpieczeństwa z Budżetu i Sprawozdań w wersji Se, w której sporządzone są ostateczne sprawozdania Rb-27S i Rb-27S
2. Możesz również przesłać xmle ze sprawozdań 27S i 28S z BeSTii swoich wszystkich jednostek (jesli nie korzystasz ze Sprawozdań SE a robisz jednostkowe w Bestii) i organu oraz kopię Budżetu. Z takich danych również przeniosę dane do opisówki. Proszę o kontakt w tej sprawie.

Dziękuję za współpracę i polecam swoje usługi.
 Basia Szumocka

Początek strony